Tag Archives: Jugoslavija

Otkup Ordena Karađorđeve zvezde

Orden Karađorđeve zvezde - otkup

Ordenom Karađorđeve zvezde odlikovana su lica za zasluge prema kralju i otadžbini, u mirnim (bez mačeva) i ratnim uslovima (s mačevima). Orden je ustanovljen 1. januara 1904. godine (po starom kalendaru) kao uspomena na 100 godina Prvog srpskog ustanka. Vojnički

Otkup jugoslovenskih odlikovanja

Otkupljujemo sve vrste ordena i medalja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: Ordeni • orden jugoslovenske velike zvezde • orden slobode • orden narodnog heroja • orden junaka socijalističkog rada • orden narodnog oslobođenja • orden jugoslovenske zvezde sa lentom • orden